E - Информатор

Меѓународна соработка

Меѓународната соработка на Социјалдемократската младина на Македонија е во надлежност на раководителот на секторот за меѓународна соработка избран од редовите на Извршниот одбор на СДММ.

Во текот на својата меѓународна активност, Социјалдемократската младина на Македонија се стекна со статус на полноправна членка (прифатена под уставното име) на IUSY (Интернационална унија на социјалистички и социјалдемократски подмладоци), ECOSY (Европски комитет на социјалистички и социјалдемократски подмладоци), BYNU (Балканската младинска мрежа за разбирање) и други организации. СДММ активно учествува и во регионалната мрежа на младинските организации на социјалдемократските партии – СД9.    

 


СДСМ