E - Информатор

Организационен секретар

Функцијата организационен секретар е професионална и неспоива со која било друга функција или професија. Организациониот секретар ги реализира насоките дадени од секретарот на партијата за подобра и поефикасна работа на општинските организации.

Организационен секретар на СДСМ е Миле Зечевиќ.

Мандатот на организациониот секретар трае 4 години со право на повторен избор.


СДСМ