E - Информатор

Форум на жени

СДСМ беше првиот политички субјект во Република Македонија и меѓу првите во регионот што воведе поттикнувачки механизми за рамноправна застапеност на двата пола во органите и телата на Партијата. Овие механизми, како докажани и успешни, потоа беа пресликани и во изборната регулатива, што денес ни овозможува гордо да кажеме дека еден од врвните социјалдемократски принципи – родовата еднаквост, се применува и во Република Македонија.

 

 

Преземете ја публикацијата Жената е решение - Решенија за Македонија

 Правилник за работа на Форум на жени на СДСМ

 

КООРДИНАТОРКА НА ФОРУМОТ НА ЖЕНИ НА СДСМ

ЦВЕТАНКА ЛАСКОВА

ЗАМЕНИК-КООРДИНАТОРКА НА ФОРУМОТ НА ЖЕНИ НА СДСМ

СНЕЖАНА ОРЛОВИЌ СТОЈАНОВИЌ

СЕКРЕТАР НА ФОРУМОТ НА ЖЕНИ НА СДСМ

ВЕСНА МАЈКОВСКА

КООРДИНАТОРКИ НА ФОРУМИТЕ НА ЖЕНИ НА СДСМ ПО ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ

ИЕ- 1 ЉУБИЦА ЈАНЧЕВА

ИЕ- 2 МАРИНА АЛЕКСОВСКА
ИЕ- 3 СОЊА НАЦЕВСКА и СЛАЃАНА ЈОВАНОВСКА БЕЌАРОВСКА

ИЕ- 4 ЕЛЕНЧЕ ТАШКОВСКА и МАРИЈА ГАРВАНЛИЕВА
ИЕ- 5 ЛИДИЈА СТОЈАНОВИЌ

ИЕ- 6 СОЊА ТРИФУНОВСКА

СОВЕТ НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

ВАНГЕЛИНА МОЈАНОСКА
ВЕРА ПЕРОВСКА
ЈОВАНА ТРЕНЧЕВСКА
МАГДИЦА НЕСТОРОВСКА
МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ ТУШЕВА
МАРИЈА ВЕЉОСКА КОНДОВСКА
МИЛИЦА БУБАЛО
СНЕЖАНА КАЛЕСКА ВАНЧЕВА
СЕЛДА УЈКАНОВИЌ
СОЊА ШИЛКОСКИ

КООРДИНАТОРКИ НА ФОРУМИТЕ НА ЖЕНИ НА СДСМ ПО ОПШТИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аеродром - Ана Спасова
Берово - Биљана Марковска
Битола - Татјана Крнчевска
Босилово - Софче Накова
Богданци - Драгица Ѓавочанова

Брвеница - Наташа Стојчевска

Бутел - Лилјана Божиновска
Валандово - Ленче Вешковиќ
Василево - Тања Сапунџиева Коларова
Вевчани - Фросина Велкоска
Велес - Весна Стојанова Богоевска
Виница - Лилјана Капевска
Врапчиште - Нада Серафимоска
Гази Баба - Мартина Наумовска
Гевегелија - Велика Димитрова
Гостивар - Соња Дамјановска
Градско - Убавка Стојчева
Дебар - Валентина Мартиновска
Дебарца - Павлина Огненовска

Делчево - Јулија Крстевска
Демир Хисар - Татјана Кочовска
Дојран - Катерина Гушева

Долнени - Тања Пројчевска
Ѓорче Петров - Радмила Апостоловска Цветковска

Зелениково - Билјана Димовска
Илинден - Мирјана Николовска

Јегуновце - Славица Јовановска

Кавадарци - Силвана Петкова
Карбинци - Марија Андонова
Карпош - Билјана Костова
Кисела Вода - Цветанка Лазарова

Кичево - Јана Костадиноска
Кочани - Лилјана Арсова
Кратово - Катерина Ковачевска
Крива Паланка - Даниела Велковска
Кривогаштани - Елизабета Станчевска
Крушево - Љубица Степановска
Куманово - Атина Мургашанска
Лозово - Виолета Сачева

Македонска Каменица - Соња Стаменкова

Македонски Брод - Лилјана Стојаноска

Могила - Марија Неделковска
Неготино - Невенка Ристова
Новаци - Јулијана Талевска
Ново Село - Ерика Ристова
Охрид - Живка Ангелоска
Петровец - Љупка Стојановска
Пехчево - Јованка Пешначка

Прилеп - Кети Смилевска
Радовиш - Викица Манолева
Ранковце - Христина Младеновска
Ресен - Мирјана Стефановска
Росоман - Маријонка Печевска
Свети Николе - Татјана Глигорова
Сопиште - Роза Иванова
Старо Нагоричане - Тања Јовановска
Струга - Николина Велкоска
Струмица - Марија Гарванлиева
Теарце - Силвана Серафимовска
Тетово - Татијана Лалчевска
Центар - Љиљана Фрчкова Милосавлевска
Центар Жупа - Нахида Бекировска

Чаир - Марија Вељовска Кондовска
Чашка - Жаклина Постоловска
Чешиново Облешево - Румена Стојанова
Чучер Сандево - Роза Рајчевска

Штип - Марија Костова


СДСМ